Projecten

Een transitievraagstuk kan nooit opgelost worden met een standaard aanpak. Wij zoeken altijd naar een gezamenlijke visie en zoeken verbinding met meerdere partijen om tot versnelling van de oplossing te komen. Hieronder ziet u een overzicht van onze meest recente projecten.

Squarewise wil impact hebben en gaat daarom vaak verder dan het geven van advies. Over de jaren heen hebben veel van onze projecten geleid tot blijvende samenwerkingen en bedrijven. Soms in opdracht, soms als resultaat en soms hebben we ze uit eigen initiatief opgezet, vanuit de overtuiging dat er nog geen soortgelijke initiatieven bestonden, maar dat ze wel nodig waren.

Matchingtool Utiliteit

2020 – heden

In opdracht van TKI Urban Energy start Squarewise met de ontwikkeling van een matchingtool voor innovaties die geschikt zijn voor utiliteitsgebouwen. Dit project is een voortzetting van de ontwikkeling van een matchingtool voor woningbouw, dat plaatsvindt binnen het project Uptempo!

De Bouwagenda

2020 – heden

De Bouwagenda bereidt een experiment voor om particuliere woningeigenaren te ontzorgen bij het verduurzamen van hun woning. Voor dat experiment doet Squarewise onderzoek naar succesvolle bestaande ontzorgingsinitiatieven en de wensen van bewoners. Wat hebben particuliere woningeigenaren nodig op het gebied van financiering, ondersteuning en producten om hun huis te gaan verduurzamen?

Creative City Lab

2020 – heden

Welke wereld willen we leven? Wat is de invloed van internet technologie op arbeid en organisatie? Samen met het Centrum voor Zelfbezinning organiseert Squarewise een Innovatielab van Creative City Lab rondom het thema “Robot in je team”. Het doel van het lab is om te komen tot één of meerdere haalbare business cases en de eerste stap richting realisatie ervan te begeleiden.

WoON Twente

2020 – heden

Het samenwerkingsverband van alle Twentse woningcorporaties werkt sinds twee jaar aan het thema duurzaamheid. Squarewise ontwikkelt voor WoOn Twente een plan van aanpak om naar de voorhoede onder corporaties op het gebied van duurzaamheid te bewegen. 

Woerden

2016 – heden

Woerden is koploper in de wijkgerichte aanpak om klimaatneutraal te worden. Doel is dat de gemeente in 2030 energieneutraal is. Om dat te bereiken werken de gemeente Woerden, Stedin en woningbouwcorporatie GroenWest sinds 2015 samen met Squarewise in het Schilderskwartier aan de voorbereiding op een aardgasvrije toekomst.

Stroomversnelling

2016 – heden

Coördinator thema Koppelkansen – Het riool moet vervangen, het buitengebied krijgt glasvezel, er is een nieuw groenplan voor de openbare ruimte. Hoe kunnen gemeenten deze aanleidingen aangrijpen om kostenefficiënt en met meer draagvlak wijken van het gas af te krijgen?

RWU

2018 – heden

Hoe kunnen woningcorporaties meer bijdragen aan de energietransitie? Door samen te werken! Squarewise begeleidt de Utrechtse woningcorporaties in gezamenlijke uitvragen, kennisdeling en vraagbundeling.

Rijswijk Wonen

2019 – heden

Squarewise ontwikkelt voor Rijswijk wonen een integrale duurzaamheidsvisie voor Rijswijk Wonen. De stip op de horizon wordt concreet gemaakt met haalbare einddoelen, tussentijdse mijlpalen en instrumenten voor duurzame bedrijfsvoering. Hiermee is Rijswijk Wonen in staat toekomstbestendige keuzes te kunnen maken.

Schiedam & Woonplus

2018 – heden

De gemeente Schiedam en woningcorporatie Woonplus bundelen de krachten in de wijkaanpak van de Schiedamse wijk Groenoord. Groenoord is een wijk in Schiedam die mogelijk als eerste aardgasvrij wordt gemaakt in 2030. Squarewise ondersteunt deze partijen in het proces om tot een wijkuitvoeringsplan te komen.

Generation Energy

2018 – heden

Samen met Generation Energy verzorgt Squarewise in diverse gemeenten een serious game over de energietransitie. Raadsleden en inwoners krijgen op deze manier een helder beeld van de dilemma’s in ruimtelijke ordening die duurzame opwek met zich meebrengt.

Uptempo!

TKI Urban Energy en CLICK NL (Topsector Creatieve Industrie) voeren met financiële steun van het ministerie van Binnenlandse Zaken het programma Uptempo! uit. Het opschalingsteam Uptempo! richt zich op het versnellen van de opschaling van energie-innovaties in de gebouwde omgeving, door het lerend vermogen in de sector te vergroten.

Wijkkompas

2018 – heden

Met Stroomversnelling en 15 andere partners ontwikkelen we het Wijkkompas: een methodiek voor wijkgerichte verduurzaming. Het Wijkkompas biedt inzicht in alle stappen van de wijkaanpak. Daarmee biedt het houvast, zodat je als gemeente, programmamanager of projectleider samen met partners in de wijk goed geïnformeerd en doelgericht aan de slag gaat met het verduurzamen van een wijk. Zie voor meer informatie www.wijkkompas.nl.

Provincie Noord-Brabant

In opdracht van de provincie Noord-Brabant ondersteunt Squarewise in de regio Hart van Brabant gemeenten in hun regierol in de energietransitie. Onderlinge samenwerking, kennisuitwisseling en taakverdeling zorgen voor synergie en slagkracht.

Wijk bij Duurstede

Wijk bij Duurstede wil in 2030 energieneutraal zijn. Daar is een warmtevisie voor nodig. Om ervaring op te doen is de gemeente gestart met Noorderwaard-Noord, een buurt met bijna 700 woningen. Squarewise ontwikkelt met de gemeente een uitvoeringsstrategie voor Noorderwaard-Noort en vertaalt deze naar een strategie voor de hele gemeente.

Amsterdam

In de Van der Pekbuurt in Amsterdam beslissen bewoners over de route naar een aardgasvrije wijk. In dat kader organiseert de gemeente een serie bewonersbijeenkomsten. Squarewise begeleidt de bijeenkomsten en zorgt voor een proces waarin iedereen een goede inbreng heeft.

Enpuls

Enpuls, Erac en Squarewise maken de consequenties van de nieuwe Europese energieregelgeving voor Nederland inzichtelijk. Waar hebben de regels onmiddellijke gevolgen voor de praktijk in Nederland? En welke regels moeten worden veranderd om te voldoen aan de Clean Energy Package?

#MicroBattle

Samen met Nudge organiseert Squarewise een wedstrijd tussen organisaties: wie kan de meeste micro-idealen realiseren? In een periode van drie weken verzamelen teamleden punten voor bijvoorbeeld het oprapen van zwerfafval of het geven van een compliment aan een vreemde.

RVO – MVI-E

De energietransitie loopt parallel aan andere ingrijpende veranderingen in de leefwereld van inwoners. Zij komen in een nieuwe verhouding te staan tot data-eigenaarschap, lock-ins en ‘prosumentisme’. Dat heeft ook gevolgen voor innovatieve bedrijven in de energiesector. Squarewise laat sleutelpersonen ervaren hoe zij integraal en co-creatief kunnen innoveren, zonder dat zij terug hoeven te schieten in oude patronen.

Enpuls

Samen met Enpuls ontwikkelt Squarewise een visie op de stappen die een individuele woningeigenaar ‘moet’ zetten als bijdrage aan een aardgasvrije en energieneutrale gebouwde omgeving. Hoe kunnen mensen met heel verschillende drijfveren aangesproken en gemotiveerd worden? Wat is het belang van timing en welke ruimte blijft er voor individuele keuzevrijheid?

Goeree-Overflakkee

‘Energy Island’ Goeree-Overflakkee heeft één van de meest ambitieuze doelstellingen op het gebied van duurzaamheid: energieneutraal in 2020. Naar verwachting wordt dit doel ook daadwerkelijk bereikt. Stad aan het Haringvliet is een kern die als eerste aardgasvrij wordt. Squarewise zet op een rij aan welke randvoorwaarden moet zijn voldaan, zoals voldoende financieringsmogelijkheden. Ook helpt Squarewise de mogelijkheden in kaart te brengen voor een collectieve ‘waterstofmolen’: lokaal geproduceerde waterstof verwarmt de huizen.

De Ronde Venen

Squarewise inventariseert voor De Ronde Venen kansen voor circulariteit, onder andere waar het gaat om inkoop en aanbesteding. Een ander voorbeeld is de grondstoffeninzameling: de gemeente haalt de landelijke ambitie in het verkleinen van de hoeveelheid huishoudelijk restafval op dit moment niet. Om die achterstand in te lopen, is een wijziging van het inzamelsysteem noodzakelijk. Squarewise zet op een rij welke alternatieven er zijn, wat de resultaten zijn en wat het door de bank genomen kost.

Leidschendam

De gemeente Leidschendam heeft Squarewise gevraagd een routekaart te ontwikkelen voor haar verduurzamingsambities. Eén van de uitvloeisels is een verkenning van de mogelijkheden voor aquathermie, in nauwe samenwerking met drinkwaterbedrijf Dunea.

Teylingen

Squarewise onderzoekt voor de gemeente Teylingen de haalbaarheid van een Duurzaamheidsmaatschappij Teylingen (DMT). Dit blijkt haalbaar en de gemeenteraad moet een keuze maken uit twee opties: aansluiten bij een bestaande entiteit of zelf de DMT oprichten. Squarewise inventariseert de voor- en nadelen van de alternatieven.

Natural Captains

Platform BEE (Biodiversiteit, Economie en Ecologie) vraagt Squarewise en Bikker & Company een koplopertraject te begeleiden voor de ondernemingen die de omslag naar het denken in natuurlijk kapitaal willen maken. Elke honderd dagen komen koplopers onder de vlag ‘Natural Captains’ bijeen om ervaringen uit te wisselen en te brainstormen.

Platform 31 & Energiesprong

Voor een groeiende groep huishoudens staan vaste lasten niet meer in verhouding tot hun besteedbaar inkomen. Maar hoe los je zo’n breed en integraal probleem op? Voor de 32 grootste gemeenten maakte Squarewise een inventarisatie van opschaalbare oplossingen.

Reimarkt

Twee woningcorporaties en de gemeente Enschede schakelen Squarewise in het kader van hun ambitie om 40.000 woningen te verduurzamen. Een wedstrijd wordt gewonnen door Reimarkt Twente: on- en offline winkels zijn er voor iedere woningeigenaar en huurder om transparant en betaalbaar duurzaam wonen te kopen. Van kant en klare oplossingen in de schappen tot maatwerk voor een energieneutrale woning.

PAW 2.0

Sinds december 2019 is de proeftuinensubsidie voor gemeenten in het kader van het Programma Aardgasvrije Wijken open. Tussen december 2019 en maart 2020 organiseren Squarewise, ERAC, Infinitus, Buurkracht, Bureau Buhrs en het Wijkkompas een programma met vier intensieve sprintsessies. Deze sessies stellen gemeenten in staat zelfstandig, maar met de juiste handvatten en afwegingen een PAW-aanvraag te schrijven.

Emmen

De gemeente Emmen en de provincie Drenthe zijn een ambitieus initiatief gestart om wijkvernieuwing te realiseren met een horizon die verder ligt dan de komende vier jaar. In de wijk Groenoord is een beweging gestart die stapsgewijs werkt aan een ambitieuze metamorfose. Er speelt daar een veelheid aan problemen, maar dat is ook te beschouwen als een kans; waar problemen groot zijn, is ruimte voor baanbrekende oplossingen. Onder begeleiding van Squarewise en Procap is in Emmen in slechts drie maanden een wijkcollectief van inwoners ontstaan dat de ruimte krijgt om zelf de wijk van de toekomst te ontwikkelen.

Transitiemaker Academy

2019 – heden

Gemeenten, netbeheerders en andere (semi-)publieke organisaties ervaren een knelpunt in de energietransitie: er is meer vraag naar duurzaamheidsmedewerkers dan er opgeleid aanbod is op de arbeidsmarkt. Samen met SustainableMotion en DRIFT biedt Squarewise de Transitiemaker Academy aan, waarin jonge medewerkers die werken aan duurzaamheid in hoog tempo de kennis en vaardigheden ontwikkelen om hun rol als Transitiemaker goed te vervullen in de organisatie waar ze werken. 

Adres

Pand Noord
Meeuwenlaan 100
1021 JL Amsterdam

Contact

info@squarewise.com
+31 (0) 20 447 39 25

Volg ons

Logo Code Sociale Onderneming