Project afgerond

Veenweidegebied Aldeboard-De Deelen | Bottom-up aanpak weidevogelbeheer

Voedsel en landbouw Mensen verbinden & begeleiden

De uitdaging

Hoe kom je tot een breed gedragen aanpak voor het beschermen van de grutto en andere weidevogels? Door samen met de boeren die het moeten gaan doen een plan te maken. En daarin te omschrijven wat de weidevogels, de boeren en het gebied nodig hebben. Zo zijn we te werk gegaan in het Friese veenweidegebied Aldeboarn-De Deelen Noord.

Het team

Jeanet van der Woude (zij/ haar)

Transitiemaker

Johannes Regelink (hij/ hem)

Transitiemaker

Partner(s)

Onze oplossing

Aldeboard-De Deelen Noord is door de provincie Fryslân aangemerkt als kansrijk Aanvalsplan Grutto-gebied. Boeren spelen een cruciale rol in het beschermen van de grutto en andere weidevogels. Welke stappen zijn zij bereid te nemen, en wat hebben ze daarvoor nodig? Daarover voerden we één-op-één-gesprekken met boeren uit het gebied. Het resultaat: de Gebiedsofferte Aanvalsplan Grutto. Daarin staan de gewenste maatregelen, instrumenten en financiële steun omschreven. In relatief korte tijd is een goed doordacht plan ontstaan, met draagvlak bij de mensen die het moeten gaan doen. Zo werken wij het liefst: van onderop en vanuit vertrouwen.

  • Individuele gesprekken

    Aan de keukentafels van zo’n 30 boeren uit het gebied. Uit die gesprekken bleek: boeren in het gebied zijn welwillend om aan weidevogelbeheer te doen. Maar om dat voor een grote groep mogelijk te maken, moet het wel haalbaar en lonend zijn. Daar is financiële steun voor nodig. Maar ook vertrouwen, langjarige zekerheid en ander beleid.
  • Opstellen gebiedsofferte

    Op basis van de gesprekken met boeren bundelden we maatregelen, instrumenten en (financiële) steun in een gebiedsofferte. Dat deden we in nauwe samenwerking met het projectteam Aldeboarn-De Deelen, dat zich al jarenlang inspant voor een breed, integraal gebiedsproces van onderop.
  • Aanbieden gebiedsofferte

    De gebiedsofferte is aangeboden door Piet Dijkstra, voorzitter van de gebiedscommissie Aldeboarn-De Deelen. De offerte werd in ontvangst genomen door het ministerie van LNV, de provincie, de gemeente Heerenveen, Wetterskip Fryslân en de Initiatiefgroep Aanvalsplan Grutto. De kans op financiering vanuit het Nationaal Programma Landelijk Gebied is groot.

(Verwachte) impact

Het landelijk gebied is al tijden in de greep van stikstof, biodiversiteit, water en klimaat. Het Rijk heeft doelen gesteld en provincies de opdracht gegeven om die uit te werken in gebiedsplannen. Die komen, ondanks goede intenties, niet van de grond. Te veel verschillende belangen, te weinig vertrouwen. Deze Friese boeren laten zien dat het ook anders kan. Dat boeren een deel van de oplossing kunnen zijn. Dat plannen die in het gebied ontstaan zijn, wél kans van slagen hebben. De grootste impact van dit traject zit in het creëren van draagvlak; onmisbaar voor blijvende verandering. Deze ‘gebiedsofferte-aanpak’ kan in andere (weidevogel)gebieden worden herhaald.