Visieontwikkeling: Netwerk Beton

Visieontwikkeling Netwerk Beton

Versnelling begint bij een krachtige visie. Bij duurzaamheidsvraagstukken moet dat vaak een collectieve visie zijn die vele partijen achter zich bindt en tegelijkertijd voldoende specifiek is om tot resultaat te leiden. Squarewise heeft veel ervaring met visieontwikkeling op verschillende domeinen; binnen organisaties, tussen samenwerkingspartners, en voor hele branches. Belangrijk is hierbij ook het systeem-perspectief niet uit het oog te verliezen; wat voor de ene partij een wenselijk scenario is, leidt voor de ander juist tot onbedoelde negatieve neveneffecten.

Voor het MVO Netwerk Beton heeft Squarewise de gehele keten, zowel bedrijven, als onderzoeksinstellingen en overheden, geholpen bij het formuleren van een nieuwe duurzaamheidsvisie. Deze visie, ‘Conreet 2.0’ (opvolger van het ambitieuze ‘Concreet 1.0’), had als specifieke doel om niet alleen in theorie, maar juist ook in de praktijk te laten zien dat de betonsector niet het grijze blok is waar het vaak voor aangezien wordt.

Verbinden

In diverse werkgroepen werd door het MVO Netwerk Beton al langere tijd gewerkt aan het opstellen van een innovatieprogramma. Zij het met enige terughoudendheid, want in theorie waren de mogelijkheden onbeperkt, maar in de praktijk werd er weinig gebruik gemaakt van de in potentie slimme toepassingen. Squarewise heeft op twee manieren verschil gemaakt. Allereerst is gewerkt aan een verbindende visie waar de achterliggende partijen trots op waren en energie van kregen. Deze is vertaald in het convenant Concreet 2.0 dat de meerwaarde van gezamenlijke actie onderstreepte; door gezamenlijk de ‘taart’ van duurzame betontoepassingen te vergroten, zou iedereen voordeel hebben van de gezamenlijkheid.

Versnellen

Een tweede manier waarin Squarewise haar eigenwijze kant liet zien, was door de deelnemers te wijzen aan het gebrek aan resultaat van eerdere ambitieuze overeenkomsten. De doorbraak voor meer duurzaam beton lag niet in de technische ontwikkeling waar de sector tot nu toe op inzette, maar in het aanwakkeren van bewustzijn bij klanten van de mogelijkheden van duurzaam beton. In het convenant is daardoor expliciet opgenomen dat het sluiten van deals met opdrachtgevers een noodzakelijke voorwaarde was voor het verder investeren in het ontwikkelen van een specifieke techniek. Door te focussen op het toepassen van innovaties, kon in de praktijk de meerwaarde direct aangetoond worden en ontstond er een opwaartse spiraal van toegenomen vraag.

Verduurzamen

In november 2014 hebben de 30 deelnemers van het MVO netwerk beton het nieuwe convenant ondertekend met als concrete ambitie met in totaal 10 opdrachtgevers voorbeeldtrajecten met duurzaam beton te starten. Met onder andere Schroder Vastgoed is dit onder meer gebeurd. Begin 2016 is een stap verder gezet met het nationale betonakkoord waarin opdrachtgevers en opdrachtnemers samen een nationaal ketenakkoord voor duurzame groei van de sector hebben gesloten, in eigen woorden enigszins vergelijkbaar met het Energieakkoord.