Impact Rapportage 2019 uitgelicht: onze indirecte output van projecten

TKI MVI
Squarewise_solarpower_8_700x1000

Hoe meten wij onze indirecte input?

Onze impact is meestal niet concreet uit te drukken in aantal ton CO2-reductie of een aantal aardgasvrije gebouwen. Onze impact loopt via onze opdrachtgevers. Dit gebeurt op drie manieren:

  1. Onze inzet zorgt voor condities waardoor een breed scala aan partijen beter in staat wordt gesteld bij te dragen aan onze missie. Bijvoorbeeld door nieuwe beleidskaders of subsidieregelingen;
  2. Onze inspanningen zorgen dat onze opdrachtgever en/of directe samenwerkingspartners (en hun netwerk) in staat zijn duurzame doelen te realiseren. Bijvoorbeeld door een overeengekomen aanpak, een toegezegd budget, of gerealiseerd bestuurlijk of maatschappelijke
    draagvlak;
  3. Onze inspanningen leveren een concreet resultaat op dat een (directe) bijdrage levert aan onze missie.

Een voorbeeld van dat laatste is een initiatief waar we in 2019 op risicodragende basis op initiatief van Frisse Blikken aan gewerkt hebben: #housewarming.

#housewarming

#housewarming is een bottom-upvraagbundeling en coalition of the willing.
Een totaal nieuw marktmodel voor aardgasvrije woningrenovaties: het is een virale campagne waarin 100.000 mensen zich verenigen in een inkoopcoöperatie. Deze schaalgrootte maakt het voor aanbieders mogelijk om te clusteren, te innoveren en prijsdaling te realiseren.

In 2019 is met een startsubsidie van de Topsector Energie (TKI MVI) het doel en de positionering van #housewarming uitgedacht. Dat heeft geleid tot de oprichting van de coöperatie in november 2019. Het heeft als bestuurders Leonie van der Steen (Squarewise), Ruud Koornstra (SCO) en Maarten Robben (Frisse Blikken). De aanbiederspropositie is ontwikkeld en getoetst, de marketingaanpak staat klaar en de propositie naar deelnemers staat. De eerste deelnemers zijn aangesloten via ons eigen netwerk. In 2020 zal dit toenemen als we een campagne starten en worden vervolgens de eerste huizen verduurzaamd als we met de gebundelde vraag van deelnemers, gezamenlijk aanbieders benaderen die onze vraag goed kunnen beantwoorden.

Honderdduizend woningen die van het gas af gaan heeft natuurlijk een kwantificeerbaar effect, maar de echte impact komt uit de prijsdaling en organische standaardisatie die het gevolg is. Dit werkt uit op alle particuliere woningeigenaren. Een ander voorbeeld is onze bijdrage aan de ontwikkeling van een toegankelijke tool die het effect van maatregelen in een bestaande woning accuraat doorrekent naar de nieuwe maandlast en de ondersteuning van wijkaanpakken in Hart van Brabant. Ook hier geldt dat de impact wel goed zichtbaar, maar niet kwantificeerbaar is.

Illustraties: Marjolijn Stappers

Lees hier de hele Impact Rapportage 2019

Theory of Change Squarewise