Squarewise impactrapportage 2020

Squarewise is inmiddels twee jaar een sociale onderneming. Daar zijn we trots op! Aan de hand van deze impactrapportage blikken we terug op onze gemaakte impact en delen we geleerde lessen.

Scroll verder

Squarewise impactrapportage 2020

Squarewise is inmiddels twee jaar een sociale onderneming. Daar zijn we trots op! Aan de hand van deze impactrapportage blikken we terug op onze gemaakte impact en delen we geleerde lessen.

Scroll verder

Dit jaar werkten we niet alleen voor opdrachtgevers aan transitievraagstukken, we maakten ook zelf een transformatie door naar een horizontale, zelfsturende en steward-owned organisatie. Wij wensen je bij het lezen van deze impactrapportage veel plezier en inspiratie.

In deze rapportage

Squarewise – een leefwereld van verschil

Verandering begint vanbinnen. 
En in de harmonie tussen mens en natuur is nog een wereld te winnen. 

Wij zijn Squarewise, 
een impactorganisatie die de nieuwe wereld vormgeeft. 

Met ons team van transitiemakers dragen we bij aan oplossingen voor maatschappelijke issues 
door mensen samen te brengen, te experimenteren en vernieuwing te realiseren. 

In elke transitie geven we ruimte en energie terug aan onze omgeving. 
En vanuit volhoudbare visies bouwen we een toekomst voor het leven. 

Het is tijd voor een gezonde leefwereld; egovrij en ecovriendelijk. 
Uit liefde voor de aarde, met aandacht voor de samenleving. 

Wij helpen graag ideeën verder te brengen. 
En samen positieve transities in beweging te zetten. 

Squarewise
Een leefwereld van verschil

Onze kernwaarden

Squarewise werkt vanuit vier kernwaarden, die bij al onze transitiemakers aanwezig zijn. Wij maken impact met lef en liefde. We zijn onbaatzuchtig, maar eigenwijs als dat nodig is.

Theory of Change

Om ons handelen te sturen en onze impact in beeld te brengen, hebben we een Theory of Change (ToC) ontwikkeld. Deze ToC beschrijft de verandering die Squarewise nastreeft en de realisatie daarvan. 

Visie

Een zelfvoorzienende opgebouwde omgeving die een positieve bijdrage levert aan het welzijn van haar inwoners en natuurlijke omgeving.


Impact

Opschaling van duurzame transities in de gebouwde omgeving.

Outcomes

  • Handelingsperspectief voor transitiekoplopers door zichtbare, inspirerende praktijkvoorbeelden
  • Toegankelijke kennis over in de praktijk getoetste, vernieuwende transitieconcepten die herhaalbaar zijn
  • Bevlogen, geaarde transitiemakers die binnen en buiten Squarewise transities realiseren

Outputs

Indirecte output projecten

Kwantitatieve impact in de vorm van bijvoorbeeld CO2-besparing of gerealiseerde aardgasvrije woningen.

Geteste innovaties

In onze projecten kunnen innovatieve oplossingen worden getest in de praktijk. Denk daarbij bijvoorbeeld aan nieuwe technologie of financiële instrumenten.

Samenwerkingen

In onze projecten brengen we nieuwe samenwerkingsvormen tot stand. Denk daarbij aan wijkcollectieven, coalities, ventures en co-financiers.

Geleerde lessen en inzichten

Onze projecten resulteren in waardevolle inzichten en lessen over praktisch haalbare transitiemodellen.

Kennisdeling

We delen onze inzichten via blogs, lezingen, gastcolleges en andere kanalen.

Transitiemakers

Squarewise vormt een stevige basis voor bevlogen transitiemakers met de capaciteit om belangrijke transities aan te jagen.

Impact

Onze impact uit zich, zoals beschreven in onze Theory of Change, via verschillende outputs. Deze zes outputs zijn directe resultaten van onze diensten, projecten, activiteiten, samenwerkingen en inzichten. Hieronder beschrijven we onze impact voor elk van deze outputs aan de hand van een aantal hoogtepunten.

Dit gebeurt op drie manieren.

1. Onze inzet zorgt voor condities waardoor een breed scala aan partijen beter in staat gesteld wordt bij te dragen aan onze missie, bijvoorbeeld via beleidskaders of subsidieregelingen; 

2. Onze inspanningen zorgen dat onze opdrachtgevers en/of directe samenwerkingspartners (en hun netwerk) in staat zijn duurzame doelen te realiseren, bijvoorbeeld door een overeengekomen aanpak, een toegezegd budget, of gerealiseerd bestuurlijk of maatschappelijke draagvlak; 

3. Onze inspanningen leveren een concreet resultaat op dat een (directe) bijdrage levert aan onze missie.

Innovaties 

In onze projecten houden we ons bezig met allerlei innovaties die duurzame transities faciliteren. We testen bijvoorbeeld (technische) innovaties, ontwikkelen tools en modellen en gebruiken bestaande theorieën op innovatieve manieren. Deze innovaties dragen bij aan het versnellen en verbeteren van duurzame transities in de gebouwde omgeving.

Samenwerkingsverbanden

Samenwerken en verbinden is cruciaal in transitieprocessen. Vrijwel alle duurzaamheidsvraagstukken zijn systemisch van aard en gaan over de grenzen van organisaties heen. We jagen daarom nieuwe coalities aan, waaruit vaak blijvende samenwerkingsverbanden ontstaan. Ook helpen we opdrachtgevers om projecten via samenwerking te realiseren, in plaats van via competitie. Door samenwerking stijgt het leereffect, dat voorwaardelijk is bij veranderingsprocessen, exponentieel.

Geleerde lessen en inzichten

Bij Squarewise bevinden we ons voortdurend op onbekend terrein. Dat betekent dat we iedere dag leren. Een aantal interessante lessen en inzichten delen we graag met de buitenwereld.

Kennisdeling

Binnen Squarewise vinden we kennisdeling erg belangrijk. We zien dat kennis in innovaties beschikbaar zijn, maar dat die niet inzichtelijk of toegankelijk zijn. Daarom stellen we ons ten doel beschikbare kennis inzichtelijk te maken en onze eigen lessen transparant te delen.

Lisa van Welie legt in dit artikel uit wat de raakvlakken en kansen van circulaire economie voor de energietransitie zijn. Leonie van der Steen vertelt in deze video over het creëren van bouwstromen en standaardisatie voor kostendaling binnen renovatieprojecten. Yael Aertsma presenteerde ons onderzoek naar ‘de bewonersreis’ van particuliere woningeigenaren op het online event Ontzorging gebouweigenaren van het ministerie van BZK.

Geaarde transitiemakers

Een transitiemaker is iemand die zich inzet om duurzame transities te versnellen. Uiteraard zijn dat niet alleen Squarewisers. Wij werken graag samen met iedereen die datzelfde doel voor ogen heeft. Ons doel is om mensen die bij ons werken een goede basis te geven in kennis, vaardigheden en attitude mee te geven. Via ons interne opleidingsprogramma en tijdens ‘Transitiemaker in Opleiding’-ochtenden werken we aan het vergaren van inhoudelijke en actuele kennis en vereiste vaardigheden. Onze transitiemakers ontwikkelen de benodigde attitude ‘on-the-job’, maar ook met hulp van hun mentor (beer) en een collega (peer).

Onze transitie naar een horizontale, steward owned organisatie 

Dit jaar heeft Squarewise ook een interne transitie doorgemaakt. Van een ‘normale’ BV met directieleden en aandeelhouders gingen we naar een zelfsturende, ‘steward owned’ organisatie. Deze interne transitie heeft veel veranderingen teweeggebracht en hierover hebben we een aantal teamleden geïnterviewd. 

Hoe is deze interne transitie eigenlijk begonnen?

Marcel Heskes (oprichter en voormalig directeur): “Tijdens de kerstvakantie van 2018 waren ik en Leonie aan het filosoferen over het feit dat we niet geloven in het opbouwen van vermogen en het marktkapitalistische model. Dan volgt eigenlijk snel het besef dat het gek is dat je een BV hebt. Daarnaast geloofden we niet dat maar één of twee mensen weten hoe je een turbulente tijd als de energietransitie precies moet aansturen. Daarvoor heb je veel meer rijkdom en een divers team voor nodig.”

Hoe werd deze beslissing ontvangen door de rest van de medewerkers?

Nadine Troost: “Ik heb er eerst eigenlijk weinig prioriteit aan gegeven, ik dacht: eerst zien dan geloven. Toen Johannes zich bij Squarewise aansloot ‘werd het echt’. Hij hielp ons met de overstap naar een nieuwe organisatiestructuur. Dit proces kwam in een stroomversnelling terecht doordat iedereen vanwege Covid moest thuiswerken. Toen moést ik de knop wel omzetten! Ineens besefte ik me wat een cool experiment dit is en hoe waardevol het is dat we als zelfsturend team elkaars vangnet worden en voor elkaar gaan zorgen. Die verbinding met elkaar hebben we altijd gehouden.” Marcel: “En nu word je één van de drie officiële tekenbevoegden!”

Marcel Heskes: “En nu word je één van de drie officiële tekenbevoegden!”

Jeske Zonneveld: “Bij de start van dit proces had ik zwangerschapsverlof, waardoor ik later aanhaakte. Ik stelde op een gegeven moment de vraag: Waarom steken we eigenlijk zoveel tijd en energie in iets wat alleen maar een papiertje is? De realiteit zijn wij, team Squarewise, en hoe wij omgaan met elkaar en de wereld.” 

Dieke Schutjens: “Het ‘waarom’ werd eigenlijk pas later in een teamoverleg gedeeld door Marcel en Leonie. Toen hebben we ook de tijd genomen om te discussiëren over eigenaarschap, en hoe we daarmee meer impact kunnen creëren.”

Welke gevolgen heeft deze verandering voor jullie gehad?

Marcel Heskes: Ik ben nu drukker met gewone werkzaamheden en minder met ondernemen. De zelfsturende organisatie geeft een ander soort dynamiek, wel drukker, maar minder belastend.”

Yael Aertsma: “Ik vind wat we doen ook veel rechtvaardiger voelen. Ik bén Squarewise, en ik ben trots om daar samen met de rest onderdeel van uit te maken.”

Marcel Heskes: “Alles wat ik doe en we samen doen, staat nu écht in het teken van het maken van impact, omdat we erin geloven.” 

Nadine Troost: “Mijn nieuwe rol heeft ook veel voor me veranderd. Ik ben nu instroomcoördinator, wat betekent dat ik verantwoordelijk ben voor het aannemen van nieuwe teamleden. Dit is een moeilijke maar ook mooie rol. Het is vrij spannend omdat ik ook zelf mag bepalen hoe ik die rol precies invul, en wie en hoeveel mensen ik aanneem. Gelukkig voel ik dat ik in dit team in een veilige omgeving opereer, waardoor ik meer aandurf.”

Wat vinden jullie het leukste aan de organisatieverandering?

Yael Aertsma: “Dat ik me gelegitimeerd met van alles mag bemoeien, de barrières die je in een normaal bedrijf voelt zijn nu weg.”

Dieke Schutjens: “Ons nieuwe besluitvormingsproces vraagt dat ik als jonge werknemer mijn mening vorm en me uitspreek als ik dat noodzakelijk vind. Dit helpt me ook in projecten. Bij alle besluiten en discussies vraag ik me nu automatisch af ‘wat vind ik hier eigenlijk van’ en weet ik hoe ik dat goed kan formuleren.”

Marcel Heskes: “Ik voel nu ook dat ik dingen los kan laten, omdat er anderen zijn die het oppakken. We bewegen met zijn allen mee naar een oplossing. Dat levert heel veel op. Daarnaast geeft het mij een enorme rust dat ik kan beïnvloeden wanneer dat nodig is. Ik vertrouw op jullie en dit is een fijne manier om ergens achter te staan.”

Jeske Zonneveld: “Nu ik onderdeel van het wisselende bestuur ben, doet dat echt iets met me. Ik voel me veel meer verantwoordelijk dan toen ik werknemer was.”

En wat als er iets misgaat in het bedrijf?

Yael Aertsma: “Nou, we hebben lang geoefend en onszelf veel spiegels voorgehouden. Daardoor leren we met zijn allen lessen die we weer meenemen naar de volgende stappen.”

Nadine Troost: “En we hebben nu zoveel mensen ingebouwd binnen het team met verschillende krachten, kwaliteiten en verantwoordelijkheden daar kunnen wij op terugvallen. Met een divers team heb je de veerkracht om problemen met elkaar op te vangen.”

Marcel Heskes: “Laten we ophouden met het stellen van die vraag! Als het misgaat, dan handelen we op dat moment met een oprechte waarneming naar wat de situatie van ons vraagt. En dat is wat we gaan doen, met zijn allen. Dat gaan we in deze nieuwe organisatiestructuur beter doen dan wanneer ik de directeur ben met allerlei verwachtingen. Het is veel makkelijker en veel mooier om met elkaar te kijken naar de vraag: Wat is er aan de hand? We mogen dat dan met misschien wel twintig mensen gaan oplossen, hoe mooi is dat?”

Meer weten over onze organisatieontwikkeling?

Luister aflevering 10 van de podcast ‘Duurzaamheid #HOEDAN?!’ waarin Jetske Tielen met Leonie van der Steen in gesprek gaat over onze bedrijfscultuur en organisatieontwikkeling of lees het boek ‘Organiseren als spreeuwen’ van onze collega en organisatie-ecoloog Johannes Regelink. 

Het jaar volgens onze transitiemakers

Onze transitiemakers blikken terug, kijken vooruit en benoemen de kernwaarde die zij in hun werk het liefst inzetten.

Portret van Lisa

Lisa

Terugblik

In 2020 heb ik antwoord proberen te vinden op de vraag hoe we de (energie)transitie binnen de gebouwde omgeving ook duurzaam en circulair kunnen uitvoeren.

Vooruitblik

Aankomend jaar wil ik dit in de praktijk brengen door woningcorporaties, gemeenten en bouwers te helpen om van circulaire strategie naar praktische stappen te gaan.

Mijn kernwaarde

Ik heb afgelopen jaar veel lef gebruikt om me in te zetten voor veel nieuwe thema’s, rollen en verantwoordelijkheden. 

Portret van Jeske

Jeske

Terugblik

Ik ben druk bezig geweest met programmamanagement en aansturing, en daarnaast heb ik met de lessen en ervaringen van koplopers in het veld, ook geprobeerd volgers & peloton in beweging te krijgen.  

Vooruitblik

In 2021 ga ik me bezighouden met burgerberaden en met koppelkansen in wijkaanpakken.

Mijn kernwaarde

Onbaatzuchting - in elk project was er ruimte om te blijven denken met de transitie in het belang, en in momenten waar het eigen 'baat/belang' naar voren schoof, lukte het me elke keer om de transitie en ons uiteindelijke doel voorop te stellen.  

Portret van Dian

Dian

Terugblik

Ik heb me gespecialiseerd in de sociale kant van transities waarin participatie en samenwerking een belangrijke rol speelt.

Vooruitblik

In 2021 ga ik aan de slag met het uitbouwen van een gebiedsgerichte aanpak waarbij de behoeften van de bewoners centraal staan en er een fusie van belangen gerealiseerd wordt. 

Mijn kernwaarde

Ik gebruik in mijn projecten altijd de kernwaarde liefde, het is namelijk ontzettend belangrijk om empathisch te zijn, te luisteren en mensen de tijd en ruimte te geven die ze nodig hebben. 

Portret van Aron

Aron

Terugblik

Afgelopen jaar heb ik me veel beziggehouden met publieke ontzorging. 

Vooruitblik

In 2021 wil ik me daarop blijven focussen maar me ook bezig gaan houden met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. 

Mijn kernwaarde

Ik leun veel op de kernwaarde onbaatzuchtig, ik probeer altijd te zorgen dat zo veel mogelijk mensen plezier hebben. 

Portret van Erica

Erica

Terugblik

Bij een ander bedrijf heb ik me gespecialiseerd in het begeleiden van zelfsturende teams.

Vooruitblik

In 2021 ga ik bij Squarewise onderzoeken welke behoeften er voor particuliere woningeigenaren bestaan rondom duurzaamheid en hoe we die kunnen vervullen.

Mijn kernwaarde

De kernwaarde liefde is voor mij erg belangrijk, omdat ik de impactprojecten maar ook alle individuen het beste wens.

Portret van Nadine

Nadine

Terugblik

2020 heeft voor mij in het teken gestaan van transformatieprocessen. 

Vooruitblik

In 2021 mag ik voor het Living Building Challenge-paviljoen de vertaalslag maken van een holistische filosofie naar een praktisch uitvoerbaar programma van eisen.

Mijn kernwaarde

De belangrijkste kernwaarde is voor mij eigenwijs; durf een andere positie in de wereld in te nemen, zoek naar onderlinge samenhang, en streef naar exclusiviteit in plaats van objectiviteit.

Portret van Marlien

Marlien

Terugblik

Ik heb me vooral gefocust op hoe je een team kunt prikkelen en begeleiden om een zelfsturende organisatie te worden. 

Vooruitblik

In 2021 ga ik vraag en aanbod van innovatieve energie-oplossingen voorzien van handvatten om betere gesprekken te voeren met elkaar; en ga ik de community van het Wijkkompas uitbreiden zodat wijkgerichte aanpakken steeds soepeler verlopen.

Mijn kernwaarde

De kernwaarde onbaatzuchtig zet ik veel in, het is belangrijk dat de dingen waarvan iedereen vindt dat ze er zouden moeten zijn voor het belang van de energietransitie, maar die niemand oppakt, toch door iemand opgepakt worden.

Portret van Yael

Yael

Terugblik

Ik ben veel bezig geweest met het proces van de wijkaanpak, een integrale wijkaanpak en de ontzorging van particuliere woningeigenaren.

Vooruitblik

In 2021 wil ik hiermee verder gaan, maar ook aan de slag gaan met circulariteit en circulariteit in de energietransitie. 

Mijn kernwaarde

Lef is voor mij erg belangrijk, durf verder te denken dan de bestaande kaders en gebaande paden om zo tot de meest impactvolle oplossingen te kunnen komen.

Portret van Dieke

Dieke

Terugblik

Afgelopen jaar heb ik veel geleerd over het begeleiden van een  groep stakeholders met een gezamenlijke ambitie maar verschillende belangen. 

Vooruitblik

Aankomend jaar ga ik op ‘ontdekkingsreis’ met een consortium van experts in een leerexperiment over ontzorging van particuliere woningeigenaren.   

Mijn kernwaarde

Ik probeer liefdevol te zijn in mijn projecten, door aandacht en compassie voor de ander te hebben en te zorgen dat er ook nog gelachen kan worden. Klimaat en energie kunnen zware, beladen onderwerpen zijn. Een veilige omgeving is dan een waardevolle steun. 

Portret van Niels

Niels

Terugblik

Ik ben vooral bezig geweest met innovaties binnen de energietransitie in de gebouwde omgeving.

Vooruitblik

In 2021 ga ik me verdiepen in inpassing van grootschalige opwek op basis van geografische data. 

Mijn kernwaarde

In een tijd waarin werken steeds digitaler wordt is liefde heel belangrijk.

Portret van Philippe

Philippe

Terugblik

Ik ben bezig geweest met marktontwikkelingen van energie-innovaties, en de vraag: hoe woningcorporaties samen te laten werken onder één verduurzamingsvisie.

Vooruitblik

Energie-innovatie en integrale wijkaanpak zijn onderwerpen waar ik me dit jaar graag in wil ontwikkelen. Daarnaast wil ik mijn kennis in transformatieve filosofie verbreden.

Mijn kernwaarde

Lef - het afgelopen jaar stond voor mij in het teken van kansen en nieuwe uitdagingen aangaan. Lef is ook waar het uitdragen van onze andere kernwaarden voor mij mee begon.

Portret van Leonie

Leonie

Terugblik

Inhoudelijk heb ik veel kennis eigen gemaakt over financieringsarrangementen en particuliere kredieten. Daarnaast ben ik een kei geworden in loslaten!

Vooruitblik

Met nieuwe dingen, zoals deliberatieve vormen van inspraak (in wijken), met landbouwtransitie (en verdienmodellen) en met biobased bouwen.

Mijn kernwaarde

Eigenwijs; ik heb me laten leiden door wat in mijn hart als de juiste route voelde in projecten; dat leverde soms ontwapenende openbaringen op.

Portret van Charlotte

Charlotte

Terugblik

Bij een ander bedrijf ben ik bezig geweest met het meevoeren en overtuigen van personen in benodigde veranderingen en processen.

Vooruitblik

Binnen Squarewise wil ik me bezig gaan houden met procesbegeleiding in faciliteren van samenwerkingen voor gezamenlijke duurzaamheidsopgaves. Daarnaast wil ik onderzoeken hoe ethische stromen ons kunnen ondersteunen in het versnellen van de energietransitie.

Mijn kernwaarde

Afgelopen jaar heb ik heb het lef gehad om mijn hart te volgen en van baan te wisselen zodat ik vanuit liefde kan gaan werken.

Portret van Marcel

Marcel

Terugblik

Het jaar 2020 stond in het teken van mijn persoonlijke herdefinitie van het ondernemerschap. Ik heb me verdiept in horizontaal organiseren, steward ownership en heb me weten te ontwikkelen in het innemen van nieuwe én loslaten van bestaande rollen in het team.

Vooruitblik

Het jaar 2021 zal naar alle waarschijnlijkheid in het teken staan van de warmtetransitie. Onder andere als coördinator van het het Expertiseteam Warmte in Noord-Brabant en - hopelijk - in de concrete praktijk van het realiseren van een mooie warmteoplossing voor de historische dorpskern van Wijchen.

Mijn kernwaarde

Lef in loslaten; loslaten van ingesleten patronen, van invloed en van posities.

Portret van Johannes

Johannes

Terugblik

Ik ben veel bezig geweest met CO2-monitoring van corporatiewoningen. 

Vooruitblik

Aankomend jaar ga ik mijn grote passie, de landbouwtransitie, met biobased bouwen combineren.

Mijn kernwaarde

Eigenwijs zijn en op die manier mensen in beweging brengen en die beweging blijven voeden: dat is gaaf! 

Portret van Vincent

Vincent

Terugblik

In 2020, onder andere voordat ik bij Squarewise werkte, ben ik bezig geweest met nieuwe ontwikkelingen in het organiseren van voedsel- en landbouwsystemen.

Vooruitblik

Ik ga me nog meer verdiepen in de landbouwtransitie vanuit verschillende invalshoeken, van lokale voedselketens en duurzame verdienmodellen voor boeren tot integratie met biobased bouwen en van advisering tot Squarewise ventures. 

Mijn kernwaarde

Ik, en daarmee Squarewise, hebben lef nodig om nu al te investeren in thema's die nog in ontwikkeling zijn, maar waarvan we weten dat ze heel belangrijk gaan worden in de komende jaren.

Colofon

Heb je vragen, wil je met ons in gesprek of heb je interesse in samenwerking? Neem dan contact op via info@squarewise.com 

Tekst: Charlotte Derksen en Dieke Schutjens 

Ontwerp en illustraties: Marjolijn Stappers

Code: Joris Heijkant 

Fotografie: Annejet Brandsma en Veerle Rood